Lista e akteve normative të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Kulturës

764 / 2023

“Për deklarimin pasuri kulturore e paluajtshme "Qendër historike" të një zone në qytetin e Gjirokastrës, përcaktimin e zonës mbrojtëse të saj dhe miratimin e planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e saj”

730 / 2023

“Për deklarimin pasuri kulturore e paluajtshme e zonave arkeologjike “A” dhe “B” të qytetit të Sarandës, “Kalasë së Lëkurësit” e “Manastirit të 40 Shenjtorëve”, dhe miratimin e zonimit e të planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tyre”

651 / 2023

“Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri i të dhënave të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to” dhe përcaktimin e elementeve të regjistrit të të dhënave të hapura për publikun, dokumentar dhe elektronik”

637 / 2023

“Për deklarimin pasuri kulturore e paluajtshme e zonës arkeologjike “A” të Gradishtës së Selcës, Bashkia Pogradec, miratimin e zonimit dhe planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e saj”

629 / 2023

“Për përcaktimin e procedurës dhe mënyrës së kompensimit të drejtë për përdorimin e veprave pa autor”

581 / 2023

“Për disa shtesa në vendimin nr.425, datë 27.5.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e përzgjedhjes së subjekteve të pajisura me licencë për projektim, zbatim, mbikëqyrje dhe kolaudim në pasuritë kulturore, për kryerjen e investimeve me fonde publike në pasuritë kulturore”, të ndryshuar”

501 / 2023

“Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Kulturës të pronës me emërtimin “Kalaja e Lëkursit”, me numër pasurie 26/144, 26/139, 26/487, zona kadastrale 8642, Sarandë”

465 / 2023

“Për përcaktimin e listës së pajisjeve dhe tarifave për shpërblimin e arsyeshëm për riprodhimin e veprave të autorit për përdorim privat ose përdorim tjetër personal”

464 / 2023

“Për funksionimin, organizimin dhe mënyrën e zhvillimit të veprimtarisë të Qendrës Rajonale për Konservim dhe Restaurim”

406 / 2023

“Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e miratuar për vitin 2023, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Shërbimit Informativ të Shtetit”

396 / 2023

“Për lirimin nga detyra të kryetarit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë”

377 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.228, datë 13.4.2023, të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, miratuar për Ministrinë e Kulturës, për financimin e Festivalit Folklorik Kombëtar Gjirokastër, 24 qershor – 2 Korrik 2023””

229 / 2023

“Për emërimin në detyrë të drejtorit të Cirkut Kombëtar”

228 / 2023

“Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, miratuar për Ministrinë e Kulturës, për financimin e Festivalit Folklorik Kombëtar Gjirokastër, 24 Qershor-2 Korrik 2023”

22 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 384, datë 30.6.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për formën e komunikimit në procedurat e prokurimit publik””

21 / 2023

“Për emërimin në detyrë të drejtorit të Teatrit Kombëtar Eksperimental "Kujtim Spahivogli"”

12 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr. 146, datë 10.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Muzeut të Arsimit Korçë”, të ndryshuar”

LinkedIn
Email

Open Akte synon të ofrojë informacion të saktë dhe cilësor. Nëse gjatë përdorimit të faqes konstatoni pasaktësi të çdo natyre, ju lutem të na kontaktoni në adresën: 

info@o-akte.com