Lista e akteve normative të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Kulturës

Relacioni shpjegues i aktit të përzgjedhur do të publikohet së shpejti.