Lista e akteve normative të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2024, me propozim të Ministrit të Drejtësisë

74 / 2024

Për lirimin nga detyra të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve

58 / 2024

“Për ngarkimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, si autoritet kontraktor, për realizimin e projektit të shtesës së godinës “Poli i Drejtësisë”, në funksion të Shkollës së Magjistraturës”

52 / 2024

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 564, datë 31.7.2019, të Këshillit të Ministrave, "Për kriteret dhe procedurat për mbrojtjen e veçantë të magjistratit gjatë ushtrimit të funksionit ose për shkak të tij"”

LinkedIn
Email

Open Akte synon të ofrojë informacion të saktë dhe cilësor. Nëse gjatë përdorimit të faqes konstatoni pasaktësi të çdo natyre, ju lutem të na kontaktoni në adresën: 

info@o-akte.com