Lista e akteve normative të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2024, me propozim të Ministrit të Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit

192 / 2024

Për miratimin e projektit pilot "Për zbatimin e mënyrave alternative të pagesës së shpejtë" dhe të procedurave për zbatimin e tij

61 / 2024

“Për miratimin e kërkesave e të kritereve që duhet të plotësojnë start up-et dhe lehtësuesit e start up-eve, të procedurave e të afateve, si dhe të rregullave për përbërjen e komisionit të vlerësimit dhe ankimit, kritereve, procedurës së përzgjedhjes e të shpërblimit të anëtarëve të tyre”

60 / 2024

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 314, datë 11.5.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për organizimin, funksionimin, përbërjen, kriteret dhe procedurën e përzgjedhjes, si dhe shpërblimin e anëtarëve të Këshillit të Start Up-eve””

LinkedIn
Email

Open Akte synon të ofrojë informacion të saktë dhe cilësor. Nëse gjatë përdorimit të faqes konstatoni pasaktësi të çdo natyre, ju lutem të na kontaktoni në adresën: 

info@o-akte.com