Lista e akteve normative të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit

731 / 2023

“Për dhënien e statusit të veçantë "Investitor në strukturë akomoduese me 5 yje, status special", aplikuesit "White Roads Hotel" sh.p.k”

706 / 2023

“Për një shtesë në vendimin nr. 569, datë 17.7.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kompetencave, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit”, të ndryshuar”

500 / 2023

“Për përjashtimin nga ndalimi i gjuetisë, për qëllime shkencore pasvaksinale, të kafshëve të vaksinuara, në kuadër të projektit IPA 2020, kontrollin dhe çrrënjosjen e sëmundjes së tërbimit-faza iv”

463 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 419, datë 25.6.2014, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB-ja", të ndryshuar”

462 / 2023

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 417, datë 25.6.2014, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e tarifave të lejeve të mjedisit"”

339 / 2023

“Për një shtesë në vendimin nr.1156, datë 24.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e të ardhurave të gjeneruara nga tarifat që paguhen në zonat e mbrojtura, të masës dhe kritereve të përdorimit të tyre””

316 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 22, datë 12.1.12018, të Këshillit të Ministrave, ''Për miratimin e kritereve e të procedurave për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit dhe ndërtimin e strukturave/objekteve në funksion të tij'', të ndryshuar”

315 / 2023

“Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit të pasurive me nr.178/44, 152/43 dhe 182, në zonën kadastrale nr.1522”

297 / 2023

“Për miratimin e procedurave për kryerjen e veprimtarive të shfrytëzimit në Fondin Pyjor Kombëtar nga individë apo subjekte të licencuara”

293 / 2023

“Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e miratuar për vitin 2023, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit”

268 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 247, datë 30.4.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore"”

267 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 559, datë 29.7.2022, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e çmimeve dhe tarifave për dhënien në shfrytëzim/përdorim të fondit pyjor kombëtar për veprimtari ekonomike dhe për prodhimet drusore dhe jodrusore pyjore"”

155 / 2023

“Për shpalljen e ekosistemit natyror të lumit Vjosa “Park Kombëtar”, kategoria II”

154 / 2023

“Për shpalljen e habitatit të tulipanit shqiptar “Monument natyror””

121 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr. 325, datë 31.5.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e anëtarëve të komisionit të përzgjedhjes së projekteve në turizëm””

120 / 2023

“Për përjashtimin nga ndalimi i gjuetisë, për qëllime shkencore pasvaksinale, të kafshëve të vaksinuara, në kuadër të projektit IPA 2020, “Kontrolli dhe çrrënjosja e sëmundjes së tërbimit-faza IV””

59 / 2023

“Për dhënien e statusit të veçantë "Investitor në strukturë akomoduese me 5 yje, status special" aplikuesit "Green Coast" sh.p.k”

20 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr. 298, datë 20.4.2016, të Këshillit të Ministrave, "Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Turizmit"”

19 / 2023

“Për miratimin e ndryshimit nga kategoria e resursit “tokë bujqësore” vresht në “tokë urbane” truall të sipërfaqes 390.99 m2, pjesë e pasurisë me numër 1/394, dhe të sipërfaqes 269.13 m2, pjesë e pasurisë me numër 2/465, zona kadastrale 1476, Bashkia Dropull”

LinkedIn
Email

Open Akte synon të ofrojë informacion të saktë dhe cilësor. Nëse gjatë përdorimit të faqes konstatoni pasaktësi të çdo natyre, ju lutem të na kontaktoni në adresën: 

info@o-akte.com