Lista e akteve normative të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes

807 / 2023

“Për miratimin e Planit Kombëtar për Emergjencat Civile”

806 / 2023

“Për miratimin e listave të mallrave, që mund të përdoren ose nuk kanë përdorim tjetër përveç qëllimit të dënimit me vdekje, torturës ose dënime apo trajtime mizore, çnjerëzore ose poshtëruese, të cilat janë objekt i kontrollit shtetëror të transferimeve ndërkombëtare”

805 / 2023

“Për përcaktimin e statusit, mënyrave të pjesëmarrjes dhe masës së dietës ditore për vështirësi shërbimi të personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në misionin e Kombeve të Bashkuara në Abyei (UNISFA)”

767 / 2023

“Për një shtesë në vendimin nr. 929, datë 17.11.2010, të Këshillit të Ministrave, "Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë", të ndryshuar”

646 / 2023

“Për miratimin e rregullave dhe të procedurave për krijimin e sistemit të gjurmimit dhe të identifikimit të lëndëve plasëse për përdorim civil”

606 / 2023

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 595, datë 13.10.2021, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e normave të trajtimit me ushqim të efektivëve ushtarakë të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë"”

595 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr.270, datë 2.5.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në misionin e Kombeve të Bashkuara në Sudanin e Jugut (UNMISS)”, të ndryshuar”

594 / 2023

“Për kategoritë e punonjësve të Policisë Ushtarake të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, të cilët përfitojnë sigurim jete, masat dhe kriteret e përfitimit”

593 / 2023

“Për organizimin, funksionimin dhe detyrat e Komitetit të Politikave të Menaxhimit të Hapësirës Ajrore Shqiptare dhe rregullat për koordinimin e bashkëpunimin për organizimin e hapësirës ajrore”

577 / 2023

“Për disa shtesa në vendimin nr. 610, datë 7.7.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për përdorimin dhe kontrollin e fondeve për veprimtari specifike operative të Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes"”

576 / 2023

“Për pjesëmarrjen e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin e NATO-s në Irak (NMI)”

509 / 2023

“Për përcaktimin e kushteve të posaçme të licencimit dhe autorizimit, dokumenteve shoqëruese, që paraqiten për pajisjen me licencë apo autorizim, afatit të vlefshmërisë së licencës dhe autorizimit, procedurave të shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe afateve për kryerjen e tyre, si dhe procedurave të shfuqizimit/pezullimit të licencave e autorizimeve për prodhimin, importimin, eksportimin, transitimin e artikujve piroteknikë”

492 / 2023

“Për pjesëmarrjen e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe personelit të strukturave operacionale të mbrojtjes civile të Republikës së Shqipërisë në misionin humanitar në Greqi”

476 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr. 704, datë 4.11.2022, të Këshillit të Ministrave, "Për pjesëmarrjen e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin e prezencës dhe vigjilencës së përforcuar (eVA), drejtuar nga NATO-ja, në Bullgari"”

472 / 2023

“Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Inovacionit të Sigurisë dhe Mbrojtjes”

460 / 2023

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 1001, datë 2.12.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për integrimin e Spitalit Universitar të Traumës dhe Spitalit Ushtarak të Forcave të Armatosura në një strukturë të bashkuar"”

386 / 2023

“Për disa shtesa në vendimin nr. 392, datë 30.6.2021,të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e specialiteteve në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë””

371 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.270, datë 2.5.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në misionin e Kombeve të Bashkuara në Sudanin e Jugut (UNMISS)”, të ndryshuar”

336 / 2023

“Për miratimin e kontratës, ndëmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë dhe Baykar Makina San. Ve. Tic. A.S për furnizimin me sistem mjetesh ajrore pa pilot Bayraktar TB2”

290 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr.414, datë 8.7.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e procedurave dhe kritereve të ndarjes dhe të përdorimit të fondit të kushtëzuar të buxhetit të shtetit për Mbrojtjen Civile””

289 / 2023

“Për pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e Forcës Shumëkombëshe dhe Vëshguesve (Multinational Force and Observers, MFO), në Sinai, Republika Arabe e Egjiptit”

261 / 2023

“Për pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në stërvitjen “Defender Europe 2023” jashtë vendit”

260 / 2023

“Për miratimin e projekteve fituese të financuara nga fondi për parandalimin dhe menaxhimin e fatkeqësive natyrore, si dhe të autoritetit kontraktor për zbatimin e projekteve, sipas njësive të vetëqeverisjes vendore”

221 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr.475, datë 8.6.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e një toge të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak të Nato-s në Letoni”, të ndryshuar”

181 / 2023

“Për pjesëmarrjen e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në shtabin e koalicionit FOB UNION III, në operacionin e NATO-s në Irak (NMI)”

180 / 2023

“Për pjesëmarrjen e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin e NATO-s “Aegean Sea”, në detin Egje”

168 / 2023

“Për miratimin e vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë në nivel qendror”

150 / 2023

“Për miratimin e kritereve dhe të normave të trajtimit me uniformë të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”

94 / 2023

“Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë 2023-2030 dhe planit të veprimit”

93 / 2023

“Për pjesëmarrjen e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin e NATO-s “FOCOPS”, në Detin Mesdhe”

73 / 2023

“Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 60, datë 6.2.2023, të Këshillit të Ministrave, "Për dërgim personeli me mision humanitar në Turqi, në mbështetje të autoriteteve turke për përballimin e situatës së krijuar nga tërmeti i datës 6 Shkurt 2023"”

60 / 2023

“Për dërgim personeli me mision humanitar në Turqi, në mbështetje të autoriteteve turke për përballimin e situatës së krijuar nga tërmeti i datës 6 Shkurt 2023”

53 / 2023

“Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të akordimit të fondeve për marrjen e masave parandaluese dhe rehabilituese ndaj fatkeqësive, në infrastrukturën e dëmtuar, si edhe në veprimtari të tjera në fushën e mbrojtjes civile”

LinkedIn
Email

Open Akte synon të ofrojë informacion të saktë dhe cilësor. Nëse gjatë përdorimit të faqes konstatoni pasaktësi të çdo natyre, ju lutem të na kontaktoni në adresën: 

info@o-akte.com