Lista e akteve normative të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

835 / 2023

Për disa shtesa në vendimin nr. 337, datë 31.5.2023, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e procedurave dhe kritereve të përzgjedhjes së zhvilluesit të parqeve teknologjike dhe shkencore"

834 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr. 929, datë 17.11.2010, të Këshillit të Ministrave, "Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë", të ndryshuar, dhe për shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, miratuar për disa institucione”

819 / 2023

“Për shpërblimin e kategorisë së personave që përfitojnë pension invaliditeti dhe pension familjar, për vitin 2023”

817 / 2023

Për disa ndryshime në vendimin nr. 613, datë 29.7.2020, të Këshillit të Ministrave, "Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 4/2020, "Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare""

816 / 2023

“Për miratimin dhe publikimin zyrtar të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave 2024”

815 / 2023

“Për disa shtesa në vendimin nr. 1128, datë 30.12.2020, të Këshillit të Ministrave, "Për zbatimin nga Republika e Shqipërisë të vendimeve të Këshillit të Bashkimit Evropian për vendosjen, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare, të ndryshuara", të ndryshuar”

813 / 2023

“Pёr disa ndryshime nё vendimin nr. 531, datë 7.9.2023, tё Kёshillit tё Ministrave, “Për krijimin e shoqërisë aksionare shtetërore “Operatori i blerjeve të përqendruara” sh.a., për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë””

804 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr. 750, datë 1.12.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e buxhetit të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2023””

803 / 2023

“Për miratimin e buxhetit për Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare, për vitin 2024”

769 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 189, datë 15.3.2017 të Këshillit të Ministrave, "Për trajtimin me ushqim të punonjësve të Policisë së Shtetit, të studentëve dhe kursantëve në institucionet arsimore të Policisë së Shtetit si dhe të shtetasve të ndaluar ose të arrestuar, deri në sqarimin e pozitës së tyre"”

766 / 2023

“Për shpërblimin e disa kategorive të veçanta, për vitin 2023”

760 / 2023

“Për miratimin e letërmarrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas (nr. ABA-P3, datë 30 Qershor 2008), ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (të zëvendësuar nga Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar, në tetor 2008), për projektin "Përmirësimi i sistemit të kanalizimeve për Tiranën e madhe", ratifikuar me ligjin nr. 9964, datë 24.7.2008”

759 / 2023

“Për shfuqizimin e vendimit nr. 581, datë 31.8.2022, "Për përcaktimin e autoritetit kontraktor, për të ndërmarrë procedurat, për dhënien me koncesion/PPP, për projektin "Për ofrimin e shërbimit të infrastrukturës së çelësave publikë (PKI)""”

758 / 2023

“Për përcaktimin e rregullave dhe të autoritetit kompetent, për realizimin e rritjes së përgjithshme të kapitalit të Republikës së Shqipërisë në Bankën Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD)”

757 / 2023

“Për miratimin e rezolutave nr. 259, "Ndryshim në nenin 1 të marrëveshjes, që themelon Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për mundësimin e një zgjerimi të kufizuar dhe rritës të shtrirjes gjeografike të operacioneve të bankës për Afrikën Sub-Sahariane dhe Irakun", dhe nr. 260, "Ndryshim në nenin 12.1 të marrëveshjes, që themelon Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për heqjen e kufizimit të kapitalit statutor për operacionet e zakonshme", të vitit 2023, të bordit të guvernatorëve të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (Berzh)”

756 / 2023

“Për miratimin e letërmarrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, që vepron si administratore e fondeve të grantit, të akorduar nga Fondi i Mirëbesimit me Shumë Donatorë, për financimin e projektit "Mbështetje për procesin e projektit të nismës së transparencës së industrive nxjerrëse në Shqipëri"”

755 / 2023

“Për një shtesë fondi në buxhetin e miratuar për vitin 2023, për disa institucione të pavarura të krijuara me ligj”

754 / 2023

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 294, datë 8.4.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për krijimin e Këshillit të Investimeve", të ndryshuar”

753 / 2023

“Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 29/2023, "Për tatimin mbi të ardhurat", të ndryshuar”

728 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr. 929, datë 17.11.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”, të ndryshuar”

727 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr. 538, datë 29.7.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të detajuara për ngrirjen e përkohshme të fondeve apo të pasurive të tjera të personave ose enteve të shpallura nga strukturat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara apo organizatat ndërkombëtare, ku Republika e Shqipërisë është palë””

726 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr. 458, datë 10.6.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e faktorëve dhe të situatave që merren parasysh në vlerësimin e rreziqeve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit””

725 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 239, datë 20.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për kërkesat teknike dhe funksionale të zgjidhjes software-ike për procedurën e faturimit dhe të fiskalizimit, si dhe procedurën e kriteret për regjistrimin e prodhuesve e të mirëmbajtësve të zgjidhjeve software-ike”, të ndryshuar”

723 / 2023

“Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Menaxhimit të Garancive dhe Kredive të Pakthyera”

702 / 2023

“Për miratimin e planit të shpenzimeve, për vitin 2024, të Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura (ERRU)”

701 / 2023

“Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr. 569, datë 6.10.2023, “Për një shtesë fondi në buxhetin e miratuar të vitit 2023 për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare, për përballimin e shpenzimeve të organizimit të Samitit të Procesit të Berlinit të datës 16 tetor 2023””

654 / 2023

“Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit 2023”

638 / 2023

“Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, miratuar për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, për Bashkinë Pogradec, për financimin e tarfës së pjesëmarrjes për organizimin e aktivitetit ndërkombëtar "Kampionati Botëror i Formula 1 H2O"”

607 / 2023

“Për miratimin e dokumentit të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026, të rishikuar”

599 / 2023

“Për disa ndryshime në vendimin nr.884, datë 27.12.2022,të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e planit të shpenzimeve, për vitin 2023, të Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura (ERRU)””

569 / 2023

“Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, miratuar për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare, për përballimin e shpenzimeve të organizimit në Tiranë të Samitit të Procesit të Berlinit, datë 16 tetor 2023”

553 / 2023

“Për indeksimin e pensioneve”

537 / 2023

“Për një shtesë në numrin e punonjësve organikë në administratën e Kuvendit, për vitin 2023”

531 / 2023

“Për krijimin e shoqërisë aksionare shtetërore "Operatori i Blerjeve të Përqëndruara", sh.a., për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë”

516 / 2023

“Për transferimin në përgjegjësi administrimi nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë te Fondi Shqiptar i Zhvillimit, të pasurisë së paluajtshme shtetërore nr. 10/46, ish-Materniteti Sarandë, në zonën kadastrale 8641”

512 / 2023

“Për ngarkimin e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, si organ qendror blerës, për realizimin e konkursit të projektimit për projektidetë e zhvillimit të Tirana EXPO dhe për një shtesë fondi në buxhetin e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, miratuar për vitin 2023”

497 / 2023

“Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese nr.2 të marrëveshjes së grantit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Suedisë, në lidhje me planifikimin e sektorit të ujit për negociatat me Bashkimin Evropian, të miratuar me vendimin n…”

496 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr.111, datë 1.3.2023, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e buxhetit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, për vitin 2023””

495 / 2023

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 1128, datë 30.12.2020, të Këshillit të Ministrave "Për zbatimin nga Republika e Shqipërisë të vendimeve të Këshillit të Bashkimit Evropian, për vendosjen, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare, të ndryshuara", të ndryshuar”

490 / 2023

“Për miratimin e raportit vjetor për ndihmat shtetërore të vitit 2022”

489 / 2023

“Për miratimin e kontratës shtesë për ndryshimin e kontratës së koncesionit "Për shërbimin e markimit dhe monitorimit të karburanteve, të lidhur ndërmjet Ministrisë së Financave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit të Përkohshëm të shoqërive "Global Fluids International" S.A. dhe "Petroleum Consulting Partners", A.G", miratuar me vendimin nr. 200, datë 13.3.2013, të Këshillit të Ministrave”

481 / 2023

“Për një shtesë në numrin e punonjësve organikë në njësitë e qeverisjes qendrore, për vitin 2023, dhe për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023”

480 / 2023

“Për miratimin e rregullave të hollësishme për procedurën e deklarimit në kufi dhe vendosjes së sanksioneve administrative nga autoritetet doganore”

470 / 2023

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 114, datë 1.3.2023, të Këshillit të Ministrave, "Për përdorimin e fondit të kontigjencës për kompensimin financiar të rritjes së kontributeve të Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore për çdo të punësuar me pagë minimale, për shkak të rritjes së kësaj page në shkallë vendi"”

469 / 2023

“Për miratimin e kuotave të përgjithshme të kredive të reja për kategoritë prioritare të të punësuarve përfitues në administratën publike”

468 / 2023

Për trajtimin me kredi të lehtësuar të të punësuarve në administratën publike për blerjen e banesës

457 / 2023

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 132, datë 7.3.2018, të Këshillit të Ministrave, "Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme "ndërtesa", e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës", të ndryshuar”

456 / 2023

“Për rishpërndarje fondesh ndërmjet programeve buxhetore të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, në buxhetin e miratuar për vitin 2023”

454 / 2023

“Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për hapjen, riorganizimin dhe mbylljen e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”

453 / 2023

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 17, datë 16.1.2019, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e shoqërive të tjera shtetërore ose private, të rëndësishme për interesin e publikut, për shkak të natyrës së biznesit, madhësisë ose numrit të punëmarrësve të tyre"”

437 / 2023

“Për shtesë fondi në buxhetin e miratuar për vitin 2023, për disa institucione të pavarura, të krijuara me ligj”

436 / 2023

“Për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026”

435 / 2023

Për miratimin e projektdokumentit të Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

434 / 2023

“Për miratimin e koeficientit të indeksimit të bazës së vlerësuar të vitit 2021 për llogaritjen e pensioneve”

433 / 2023

“Për transferimin në fondin e pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike për vënien në dispozicion të investitorit strategjik të pronës së paluajtshme shtetërore, në zonën kadastrale nr.8561, Bashkia Korçë, për zhvillimin dhe realizimin e projektit investues strategjik “Green House Korça Resort””

432 / 2023

“Për transferimin e pronësisë së 67.21 % të aksioneve të shoqërisë “Tregu i shitjes me shumicë fruta-perime”, sh.a., Shkodër, nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë te Bashkia Shkodër”

431 / 2023

“Për një shtesë në vendimin nr.1497, datë 19.11.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për shtypjen e letrave me vlerë”, të ndryshuar”

418 / 2023

“Për miratimin e procedurave për përzgjedhjen e përdoruesit në parqet teknologjike dhe shkencore”

417 / 2023

“Për përdorimin e pasurive të paluajtshme shtetërore në parqet teknologjike dhe shkencore dhe miratimin e modelit të kontratës së qirasë”

416 / 2023

“Për miratimin e kritereve, rregullave dhe procedurave për përfitimin e lehtësirave fiskale nga zhvilluesit dhe përdoruesit që operojnë në parqet teknologjike dhe shkencore”

414 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.858, datë 29.12.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në republikën e shqipërisë”, të ndryshuar”

413 / 2023

“Për përcaktimin e hyrjes, të qëndrimit dhe të punësimit në Republikën e Shqipërisë të shtetasve të huaj, punonjës të një shoqërie IT”

406 / 2023

“Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e miratuar për vitin 2023, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Shërbimit Informativ të Shtetit”

405 / 2023

“Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, miratuar për Gjykatën Kushtetuese, për mbulimin e shpenzimeve kapitale”

404 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr. 226, datë 21.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për financimin e kostos së menaxhimit të projekteve që zbatohen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit”, të ndryshuar”

403 / 2023

“Për një shtesë në vendimin nr. 851, datë 29.12.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e transfertës kapitale në llogari të Fondit Shqiptar të Zhvillimit””

392 / 2023

“Për rishpërndarje fondi në buxhetin e vitit 2023, miratuar për njësitë e qeverisjes qendrore”

391 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.161, datë 21.3.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për pagesën e së ardhurës nga papunësia””

377 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.228, datë 13.4.2023, të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, miratuar për Ministrinë e Kulturës, për financimin e Festivalit Folklorik Kombëtar Gjirokastër, 24 qershor – 2 Korrik 2023””

376 / 2023

“Për dhënien e miratimit për fillimin e procedurave të privatizimit për pronën nr.338, me emërtim “Ish-reparti ushtarak nr.5012/20”, me vendndodhje në Çekrez, Gramsh, në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes, dhënë me qira me tarifën 1 euro/kontrata shoqërisë “Rozafa”, sh.p.k.”

375 / 2023

“Pёr shfuqizimin e vendimit nr.160, datë 14.3.2022, tё Kёshillit tё Ministrave, “Për reduktimin e shpenzimeve të transportit për funksionarët, nëpunësit, punonjësit e institucioneve të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave dhe shoqërive/ndërmarrjeve me kapital shtetëror””

374 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr.429, datë 12.9.2002, të Këshillit të Ministrave, “Për kushtet e përfitimit, shumën dhe procedurën e dhënies së pensioneve të posaçme shtetërore dhe të shtesave të pensioneve të posaçme shtetërore”, të ndryshuar”

373 / 2023

“Për një shtesë në vendimin nr.1497, datë 19.11.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për shtypjen e letrave me vlerë”, të ndryshuar”

365 / 2023

“Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve dhe punonjësve të Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare”

363 / 2023

“Për disa shtesa në vendimin nr. 1128, datë 30.12.2020, të Këshillit të Ministrave, "Për zbatimin nga Republika e Shqipërisë të vendimeve të Këshillit të Bashkimit Evropian për vendosjen, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare, të ndryshuara", të ndryshuar”

351 / 2023

“Për një shtesë në vendimin nr.953, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë””, të ndryshuar”

350 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.612, datë 5.9.2012, të këshillit të Ministrave, “Për dispozitat zbatuese të ligjit “Për akcizat””, të ndryshuar”

349 / 2023

“Për transferimin e pronësisë së 100% të aksioneve të shoqërisë “Trajtimi i studentëve”, sh.a., Vlorë, nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë te Bashkia Vlorë”

337 / 2023

“Për përcaktimin e procedurave dhe kritereve të përzgjedhjes së zhvilluesit të parqeve teknologjike dhe shkencore”

302 / 2023

“Për përcaktimin e masës së shpërblimit mujor të përhershëm për titull të Anëtarëve të Asamblesë së Akademisë së Shkencave”

293 / 2023

“Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e miratuar për vitin 2023, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit”

269 / 2023

“Për një shtesë fondi në programin "Mbështetje për partitë politike", për financimin e fushatës zgjedhore të subjekteve pjesëmarrëse në zgjedhjet për organet e vetëqeverisjes vendore të vitit 2023”

267 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 559, datë 29.7.2022, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e çmimeve dhe tarifave për dhënien në shfrytëzim/përdorim të fondit pyjor kombëtar për veprimtari ekonomike dhe për prodhimet drusore dhe jodrusore pyjore"”

266 / 2023

“Për miratimin e dokumentit politik “Për krijimin e një mjedisi mundësues për zhvillimin e tregjeve të kapitalit në Shqipëri, 2023-2027””

265 / 2023

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 1039, datë 4.12.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për funksionimin e Këshillit Kombëtar të Punës dhe për caktimin e përfaqësuesve të Këshillit të Ministrave në këtë këshill” të ndryshuar”

264 / 2023

“Për miratimin e procedurave, kritereve dhe rregullave për zbatimin e programit të nxitjes së punësimit, sipas skemës së garancisë rinore nëpërmjet të nxënit në vendin e punës”

263 / 2023

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 1128, datë 30.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për zbatimin nga Republika e Shqipërisë të vendimeve të Këshillit të Bashkimit Evropian për vendosjen, ndryshimin dhe shfuqizimin e masave shtrënguese ndërkombëtare, të ndryshuara”, të ndryshuar”

255 / 2023

“Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për llojin e dokumenteve, për procedurën administrative të shqyrtimit të kërkesës, mënyrën e pagesës, numrin e ndërtesave për zyrat vendore dhe për kufijtë maksimalë të qirasë për zyrat qendrore dhe vendore të partive politike”

254 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 548, datë 27.7.2016, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e kritereve, të rregullave e procedurave për përfitimin e pensioneve shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit", të ndryshuar”

228 / 2023

“Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, miratuar për Ministrinë e Kulturës, për financimin e Festivalit Folklorik Kombëtar Gjirokastër, 24 Qershor-2 Korrik 2023”

225 / 2023

“Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes për një hua shtesë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të Kuvajtit për Zhvillimin Ekonomik Arab, për financimin e projektit të rehabilitimit të rrugës së lumit të Vlorës, ratifikuar me ligjin nr.47/2020”

223 / 2023

“Për një shtesë në numrin e punonjësve organikë në njësitë e qeverisjes qendrore, për vitin 2023, dhe për një shtesë fondi në buxhetin e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, miratuar për vitin 2023”

206 / 2023

“Për ngritjen e strukturave dhe autoriteteve përgjegjëse për menaxhimin indirekt dhe ushtrimin e funksioneve, të përgjegjësive dhe të marrëdhënieve ndërmjet autoriteteve dhe strukturave të menaxhimit indirekt të asistencës së Bashkimit Evropian, në kuadër të Programit për Zhvillimin Rural të Instrumentit për Asistencën e Paraanëtarësimit (IPARD III)”

203 / 2023

“Për procedurat e zbatimit dhe fillimin e aplikimit të regjimit të veçantë për Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike”

202 / 2023

“Për një shtesë fondi në buxhetin e Ministrisë së Kulturës, për vitin 2023, për financimin e projektit teknik të ndërhyrjes emergjente në objektin, Monument Kulture, kategoria I “Ura e Matit””

195 / 2023

“Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026”

187 / 2023

“Për shpërblimin e pensionistëve për vitin 2023”

184 / 2023

“Për miratimin e marrëveshjes së grantit të investimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Marrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfW Frankfurt Am Main (KfW), për programin për menaxhim të qëndrueshëm dhe miqësor me klimën në sektorin e mbetjeve të ngurta”

183 / 2023

“Për miratimin e marrëveshjes së grantit SECO, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Marrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfW Frankfurt Am Main (KfW), për programin për menaxhim të qëndrueshëm dhe miqësor me klimën në sektorin e mbetjeve”

182 / 2023

“Për miratimin e marrëveshjes së grantit për masat shoqëruese, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Marrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfW Frankfurt Am Main (KfW), për programin për menaxhim të qëndrueshëm dhe miqësor me klimën në sektorin e mbetjeve të ngurta”

173 / 2023

“Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive 2023-2030, planit të veprimit për zbatimin e saj, si dhe planit të zbatimit të garancisë rinore 2023-2024”

172 / 2023

“Për miratimin e kalendarit të menaxhimit të shpenzimeve publike për vitin 2023”

171 / 2023

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 752, datë 19.12.2018, të Këshillit Ministrave, "Për miratimin e rregullores së organizimit, funksionimit dhe përcaktimit të masës së shpërblimit të anëtarëve të Bordit të Apelit të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale"”

170 / 2023

“Për miratimin e marrëveshjes së grantit për Programin Kombëtar të Modernizimit të Sektorit të Ujësjellës-Kanalizimeve në Shqipëri, nga Fondi i Mirëbesimit me një Donator, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, që vepron si administratore e Programit Kombëtar të Modernizimit të Sektorit të Ujësjellës-Kanalizimeve në Shqipëri, nga Fondi i Mirëbesimit me një Donator”

142 / 2023

“Për një shtesë fondi rezervë në buxhetin e Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare për Financimin e infrastrukturës mbështetëse, në kuadër të organizimit në Tiranë të Samitit të Procesit të Berlinit”

139 / 2023

“Për miratimin e marrëveshjes së grantit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (marrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfW Frankfurt am Main (KfW), e Fondit Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH), (Agjencia e zbatimit të projektit), masat shoqëruese për projektin “Zhvillimi i integruar rajonal””

124 / 2023

“Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për Shërbimin Social Shtetëror, të objekteve "Godina nr. 1 ( 3 kate +1 kat nëntokë )" dhe "Godina nr.3 (6 kate +1kat nëntokë), të konfiskuara, për interes publik, me adresë njësia administrative Golem, Bashkia Kavajë”

117 / 2023

“Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit financiar nga punonjësit dhe ish-punonjësit e rafinerisë së naftës, Ballsh”

116 / 2023

“Për miratimin e programit të reformave ekonomike (ERP) 2023-2025”

115 / 2023

“Për transferimin në pronësi të shoqërisë "Albanian Seaports Development Company", sh.a., të pronave të paluajtshme shtetërore, pjesë e Fondit të Pasurive të Paluajtshme për Mbështetjen e Investimeve Strategjike, me vendndodhje në zonën kadastrale nr. 8514, Bashkia Durrës”

114 / 2023

“Për përdorimin e fondit të kontingjencës për kompensimin financiar të rritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, për çdo të punësuar më pagë minimale, për shkak të rritjes së kësaj page në shkallë vendi”

113 / 2023

“Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”

112 / 2023

“Për miratimin e marrëveshjes me shkëmbim notash për grantin për mbështetje buxhetore, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Arabisë Saudite”

111 / 2023

“Për miratimin e buxhetit të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, për vitin 2023”

82 / 2023

“Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese me shkëmbim letrash të marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për financimin e konektivitetit të rrugëve rajonale dhe lokale në Shqipëri”

56 / 2023

“Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2023, në njësitë e qeverisjes qendrore”

38 / 2023

“Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, miratuar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për organizimin e zgjedhjeve për organet e vetëqeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023”

34 / 2023

“Për miratimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë (përfituesi) dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim (agjencia), për financimin e projektit "Furnizimi me ujë i qytetit të Durrësit"”

33 / 2023

“Për miratimin e buxhetit për Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale, për vitin 2023”

31 / 2023

“Për miratimin e kuadrit makroekonomik e fiskal për periudhën 2024-2026”

11 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 131, datë 22.2.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e listës së mallrave të zgjedhura dhe metodën e llogaritjes së indeksit””

LinkedIn
Email

Open Akte synon të ofrojë informacion të saktë dhe cilësor. Nëse gjatë përdorimit të faqes konstatoni pasaktësi të çdo natyre, ju lutem të na kontaktoni në adresën: 

info@o-akte.com