Lista e akteve normative të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Drejtësisë

736 / 2023

“Për miratimin e Udhërrëfyesit për Shtetin e së Drejtës”

729 / 2023

“Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Mbrojtjen e Viktimave të Krimit 2024-2030, të planit të saj të veprimit dhe të pasaportës së treguesve”

707 / 2023

“Për emërimin në detyrë të drejtorit të përgjithshëm të Shërbimit të Provës”

649 / 2023

“Për lirimin nga detyra të drejtorit të përgjithshëm të Shërbimit të Provës”

525 / 2023

“Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Departamenti i Administratës Publike dhe Komisioni i Prokurimit Publik te Ministria e Drejtësisë, të pasurive nr. 6/373- B2, nr.6/373+2-1, nr. 6/373+2-2, nr.6 /373 +2-3 e nr.6 /373+2-4, zona kadastrale 8350, Tiranë, (pjesë e ish–hotel “Arbëria”)”

498 / 2023

“Për miratimin e dëmshpërblimit financiar për disa ish-të dënuar politikë të regjimit komunist”

438 / 2023

“Për miratimin e rregullave, procedurave dhe kritereve për trajtimin e punonjësve të Njësisë së Posaçme Hetimore kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”

407 / 2023

“Për përcaktimin e kritereve e të rregullave për përzgjedhjen, kontraktimin dhe shpërblimin e përkthyesve zyrtarë, si dhe të mënyrës së kontrollit të shërbimit të kryer nga përkthyesit zyrtarë”

378 / 2023

“Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë, për prokurorinë e posaçme, dhe revokimin e së drejtës së pronësisë Bashkisë Tiranë, shoqërisë "Ujësjellës-Kanalizimeve Tiranë", sh.a., të pasurisë nr. 8/123, në zonën kadastrale 8330”

313 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 223, datë 23.3.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për vlerësimin dhe ekzekutimin e vendimeve përfundimtare të kompensimit të pronës dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave”, të ndryshuar”

312 / 2023

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 222, datë 23.3.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin e kërkesave për njohje të së drejtës së kompensimit të pronës”, të ndryshuar

294 / 2023

“Për përcaktimin e kritereve dhe rregullave për paraqitjen e kërkesave për të vepruar si administrator në procedurat e falimentimit, si dhe procedurën për dhënien e heqjen e licencës”

281 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr. 543, datë 17.7.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë të pasurisë nr. 1/644, zona kadastrale nr. 8210, Tiranë, në Administrim të Ministrisë së Drejtësisë dhe kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Bashkia Tiranë te Ministria e Drejtësisë, të pasurisë nr. 5/626, zona kadastrale nr. 8160, Tiranë, si dhe për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 670, datë 7.8.2013, dhe nr. 219, datë 21.3.2017”, të ndryshuar”

255 / 2023

“Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për llojin e dokumenteve, për procedurën administrative të shqyrtimit të kërkesës, mënyrën e pagesës, numrin e ndërtesave për zyrat vendore dhe për kufijtë maksimalë të qirasë për zyrat qendrore dhe vendore të partive politike”

227 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.110, datë 6.3.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe të rregullave të përzgjedhjes së organizatave jofitimprurëse, të autorizuara për ofrimin e ndihmës juridike parësore të garantuar nga shteti, që përfitojnë financime nga buxheti i shtetit dhe mënyra e financimit të tyre””

226 / 2023

“Për miratimin e rekomandimeve prioritare në luftën kundër kriminalitetit, për vitin 2023”

185 / 2023

“Për miratimin e rregullave të hollësishme për të dhënat parësore dhe dytësore, rregullat për ndërveprimin me bazat e tjera të të dhënave shtetërore dhe nivelin e aksesimit në regjistrin elektronik të gjendjes gjyqësore të shtetasve të dënuar jashtë vendit, por me banim të përhershëm në shtetin shqiptar”

37 / 2023

“Për disa shtesa në vendimin nr. 330, datë 22.4.2020, të Këshillit të Ministrave, "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore "Sistemi i deklarimit të pasurisë dhe konfliktit të interesit - EACIDS""”

LinkedIn
Email

Open Akte synon të ofrojë informacion të saktë dhe cilësor. Nëse gjatë përdorimit të faqes konstatoni pasaktësi të çdo natyre, ju lutem të na kontaktoni në adresën: 

info@o-akte.com