Lista e akteve normative të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

838 / 2023

"Për një shtesë në vendimin nr. 125, datë 1.3.2023, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së financimit nga fondi i programit për bujqësinë e zhvillimin rural, për vitin 2023"”

826 / 2023

"Për organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës

825 / 2023

"Për miratimin e tarifave të shërbimeve dhe të analizave, që kryhen nga laboratori i referencës dhe laboratorët e miratuar”

763 / 2023

"Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shtetit të Kuvajtit, për bashkëpunimin në fushën e Bujqësisë”

613 / 2023

"Për lirimin dhe emërimin në detyrë të drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit”

538 / 2023

"Për miratimin e marrëveshjes së zbatimit, për projekte të bashkëpunimit teknik, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, dhe DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH”

529 / 2023

"Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga kategoria e resursit “Tokë bujqësore” në “Tokë urbane/ truall”, për sipërfaqen 312 m2, pjesë e pasurisë me nr.1, zona kadastrale 2264, Bashkia Finiq”

515 / 2023

"Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për bashkëpunimin në lehtësimin e procedurave në pikat e inspektimit kufitar, për produktet me origjinë joshtazore”

486 / 2023

"Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 347, datë 22.5.2019, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e kushteve dhe të procedurave të transferimit të menaxhimit të infrastrukturës së peshkimit tek organizatat e peshkimit, njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe subjektet private"”

461 / 2023

"Për miratimin e dokumentit udhëzues të politikave për zonat e përcaktuara për akuakulturë (ZPA) në Shqipëri”

366 / 2023

“Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Sigurisë Ushqimore 2023-2027”

316 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 22, datë 12.1.12018, të Këshillit të Ministrave, ''Për miratimin e kritereve e të procedurave për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit dhe ndërtimin e strukturave/objekteve në funksion të tij'', të ndryshuar”

296 / 2023

“Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Malit të Zi, për bashkëpunimim në fushën e mbrojtjes së bimëve”

206 / 2023

“Për ngritjen e strukturave dhe autoriteteve përgjegjëse për menaxhimin indirekt dhe ushtrimin e funksioneve, të përgjegjësive dhe të marrëdhënieve ndërmjet autoriteteve dhe strukturave të menaxhimit indirekt të asistencës së Bashkimit Evropian, në kuadër të Programit për Zhvillimin Rural të Instrumentit për Asistencën e Paraanëtarësimit (IPARD III)”

153 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.45, datë 29.1.2014, të Këshillit të Ministrave,“Për kalimin në administrim të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave të fondit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore dhe ish-institucioneve kërkimore-shkencore të kësaj ministrie, aktualisht në dispozicion të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave””

125 / 2023

“Për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së financimit nga Fondi i Programit për Bujqësinë e Zhvillimin Rural, për vitin 2023”

LinkedIn
Email

Open Akte synon të ofrojë informacion të saktë dhe cilësor. Nëse gjatë përdorimit të faqes konstatoni pasaktësi të çdo natyre, ju lutem të na kontaktoni në adresën: 

info@o-akte.com