Lista e akteve normative të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Brendshëm

810 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 478, datë 10.7.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurën e sigurisë së gjyqtarëve të gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme dhe drejtorit të Byrosë Kombëtare të Hetimit””

809 / 2023

“Për disa shtesa në vendimin nr. 597, datë 13.10.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e personaliteteve dhe objekteve të tjera që ruhen dhe mbrohen nga Garda e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”

808 / 2023

“Për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve të Gardës së Republikës”

752 / 2023

“Për mënyrën e administrimit të fondeve dhe qëndrimit në një territor të caktuar të shtetasve të huaj, të urdhëruar për të qëndruar në një territor të caktuar”

751 / 2023

“Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut të Fierit”

736 / 2023

“Për miratimin e Udhërrëfyesit për Shtetin e së Drejtës”

722 / 2023

“Për disa të drejta të punonjësve të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore”

708 / 2023

“Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut të Kukësit”

597 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 348, datë 29.4.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e hyrjes/daljes, vulosjes së armëve dhe regjistrimit të shtetasve shqiptarë e të huaj me armë të kategorive “B” e “C”, në territorin e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”

536 / 2023

“Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut të Kukësit”

531 / 2023

“Për krijimin e shoqërisë aksionare shtetërore "Operatori i Blerjeve të Përqëndruara", sh.a., për kryerjen e procedurave të veçanta të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë”

511 / 2023

“Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për transferimin e punonjësve të Gardës së Republikës në struktura të tjera me gradë, në varësi të ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike”

510 / 2023

“Për përcaktimin e masës ditore të përfitimit dhe procedurës së kompensimit për strehim për punonjësit e Gardës së Republikës së Shqipërisë”

494 / 2023

“Për miratimin e uniformës, shenjave dalluese dhe modelit të dokumentit individual të identifikimit, ngjyrës, shenjave dhe përdorimit të mjeteve lëvizëse të Policisë Bashkiake”

478 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 205, datë 6.4.2022, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e kritereve, të procedurave të aplikimit, të rregullave të kryerjes së verifikimeve dhe kontrolleve të nevojshme për fitimin e shtetësisë shqiptare për kontribut të veçantë në fushën e arsimit, shkencës dhe sportit"”

452 / 2023

“Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”

429 / 2023

“Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut Kukës”

414 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.858, datë 29.12.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në republikën e shqipërisë”, të ndryshuar”

413 / 2023

“Për përcaktimin e hyrjes, të qëndrimit dhe të punësimit në Republikën e Shqipërisë të shtetasve të huaj, punonjës të një shoqërie IT”

389 / 2023

“Për përcaktimin e rregullave për lidhjen e kontratave për shërbimet, punët, blerjen e pajisjeve/mjeteve, të projektuara posaçërisht ose të përshtatura për fushën e sigurisë dhe/ose rendit publik, materialet për qëllime operacionale, përfshirë teknologjinë dhe software-t e lidhura me këto mallra, si dhe për përbërjen, mënyrën e organizimit e të funksionimit të komisionit të veçantë të klasifikimit të këtyre kontratave”

311 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr.169, datë 18.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e afatit të hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të Ukrainës në Republikën e Shqipërisë””

262 / 2023

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 531, datë 29.7.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e numrit të përgjithshëm të personelit të Policisë së Shtetit dhe përcaktimin e funksioneve korresponduese e kategorizimin për gradat në policinë e shtetit””

252 / 2023

“Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2023-2030, të planit të saj të veprimit 2023-2025 e të pasaportës së indikatorëve”

251 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr. 858, datë 29.12.2021, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar”

201 / 2023

“Për përcaktimin e procedurave të trajtimit me ushqim gjatë qëndrimit në punë të punonjësit të Gardës së Republikës”

194 / 2023

“Për një shtesë në vendimin nr. 173, datë 18.3.2022, të Këshillit të Ministrave, "Për dhënien e mbrojtjes së përkohshme shtetasve ukrainas, personave pa shtetësi dhe personave që kanë fituar mbrojtje ndërkombëtare në Ukrainë, me vendqëndrim të përkohshëm ose të përhershëm në Ukrainë, dhe për krijimin e task-forcës për menaxhimin e fluksit të kërkuesve të mbrojtjes ndërkombëtare"”

193 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr. 501, datë 25.8.2021, të Këshillit të Ministrave, "Për dhënien e mbrojtjes së përkohshme shtetasve afganë dhe personave pa shtetësi, me vendqëndrim të përkohshëm ose të përhershëm në Republikën Islamike të Afganistanit, dhe për krijimin e task-forcës për menaxhimin e fluksit të kërkuesve të mbrojtjes ndërkombëtare", të ndryshuar”

169 / 2023

“Për shkarkimin nga detyra të kryetarit të Bashkisë Bulqizë, z. Lefter Alla”

159 / 2023

“Për miratimin e formës e të përmbajtjes së dokumentit të udhëtimit për të huajt pa shtetësi, të dokumentit të udhëtimit, lejes së kalimit, të dokumentit të përkohshëm, dublikatës së lejes së qëndrimit e të lejes unike, si dhe të letërnjoftimit për të huajt”

96 / 2023

“Për miratimin e formatit të aktit administrativ që vendos masën administrative dhe llojin e masave, që përbëjnë shkak për kufizimin e hyrjes”

81 / 2023

“Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Luftën kundër Terrorizmit 2023–2025 dhe të planeve të veprimit 2023–2025”

80 / 2023

“Për krijimin e shoqërisë aksionare për prodhimin dhe shpërndarjen e dokumenteve biometrike”

55 / 2023

“Për miratimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes me kartë identiteti në Ballkanin Perëndimor”

54 / 2023

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 1140, datë 24.12.2020, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e strategjisë kundër krimit të organizuar dhe krimeve të rënda 2021-2025, dhe planin e veprimit 2021-2022", të ndryshuar”

LinkedIn
Email

Open Akte synon të ofrojë informacion të saktë dhe cilësor. Nëse gjatë përdorimit të faqes konstatoni pasaktësi të çdo natyre, ju lutem të na kontaktoni në adresën: 

info@o-akte.com