Lista e akteve normative të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Arsimit dhe Sportit

823 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 41, datë 24.1.2018, të Këshillit të Ministrave, "Për elementet e programeve të studimit të ofruara nga institucionet e arsimit të lartë", të ndryshuar”

822 / 2023

“Për financimin e Federatës Shqiptare të Futbollit, për mbështetjen e Ekipit Kombëtar të Futbollit”

821 / 2023

Për ngritjen dhe organizimin e njësive të përhershme të kërkim-studimit në albanologji pranë Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë

820 / 2023

“Për autorizimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për dhënien e bursave nxënësve të institucionit arsimor të mesëm të orientuar "Peter Mahringer", Shkodër”

761 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 165, datë 21.3.2018, të Këshillit të Ministrave, "Për metodologjinë e procesit të vlerësimit të veprimtarisë kërkimore-shkencore të njësive bazë të institucioneve të arsimit të lartë"”

734 / 2023

“Për ngarkimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, si autoritet kontraktor, për realizimin e projektit të zonës multifunksionale përreth kompleksit të stadiumit "Flamurtari" në Vlorë, përfshirë stadiumin”

705 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 893, datë 27.12.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për financimin e projektit “Ekipet sportive në shkolla”, në kuadër të lëvizjes olimpike shqiptare të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar (KOKSH)””

704 / 2023

“Për financimin e veprimtarisë së fondacionit “Durrah City Football Academy” për vitin 2023”

703 / 2023

“Për mbylljen e veprimtarisë së Kolegjit Universitar “Pavarësia””

638 / 2023

“Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, miratuar për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, për Bashkinë Pogradec, për financimin e tarfës së pjesëmarrjes për organizimin e aktivitetit ndërkombëtar "Kampionati Botëror i Formula 1 H2O"”

628 / 2023

“Për hapjen e institucionit arsimor privat parauniversitar të arsimit të mesëm të ulët “Ecole Internationale”, ku mësimi zhvillohet në gjuhën frënge”

580 / 2023

“Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë te Ministria e Arsimit dhe Sportit, për fondacionin "Durrah City Football Academy", të pronave shtetërore me numër pasurie 79/1 dhe 80/1, pjesë e zonës kadastrale nr. 8517, bashkia Durrës, njësia administrative Durrës, për ndërtimin dhe zhvillimin e kompleksit të Akademisë së Futbollit Durrës, si dhe për një ndryshim në vendimin nr. 262, datë 6.4.2016, të Këshillit të Ministrave, "Për shpalljen e zonës së teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik në Spitallë, Durrës", të ndryshuar”

568 / 2023

“Për ngarkimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, si autoritet kontraktor për realizimin e projektit të zonës multifunksionale përreth kompleksit të stadiumit “Skënderbeu” në Korçë, përfshirë stadiumin”

542 / 2023

“Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Kërkimin Shkencor, Teknologjinë dhe Inovacionin 2023-2030 dhe të planit të veprimit për zbatimin e saj”

527 / 2023

“Për përcaktimin e metodologjisë së kostos së studimeve për programin e integruar të studimit të ciklit të dytë “Mjekësi e përgjithshme” në institucionet publike të arsimit të lartë dhe çdo mbështetje tjetër për studentët e këtij programi studimi”

526 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 1163, datë 24.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për ngritjen e sekretariatit në kuadër të veprimtarisë së mbajtjes së sekretariatit të “Bologna Follow Up Group” nga Republika e Shqipërisë””

513 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.662, datë 8.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për hapjen dhe për mbylljen e institucioneve Arsimore Parauniversitare publike””

485 / 2023

“Për ngarkimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, si autoritet kontraktor për realizimin e projektit të zonës multifunksionale përreth kompleksit të stadiumit "Niko Dovana" në Durrës, përfshirë stadiumin”

478 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 205, datë 6.4.2022, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e kritereve, të procedurave të aplikimit, të rregullave të kryerjes së verifikimeve dhe kontrolleve të nevojshme për fitimin e shtetësisë shqiptare për kontribut të veçantë në fushën e arsimit, shkencës dhe sportit"”

440 / 2023

“Për përcaktimin e skemës së kreditimit studentor”

397 / 2023

“Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 386, datë 1.6.2022, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e fushave dhe të programeve të studimit, që përbëjnë prioritet kombëtar, dhe mbështetjen financiare të studentëve të shkëlqyer e të studentëve, që ndjekin këto programe në institucionet publike të Arsimit të Lartë"”

393 / 2023

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 109, datë 15.2.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”, të ndryshuar”

338 / 2023

“Për mbylljen e veprimtarisë së Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe riorganizimin e njësive kryesore të saj”

256 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr. 67, datë 3.2.2021, të Këshillit të Ministrave, "Për caktimin e gjashtë anëtarëve në përbërje të Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar, të përzgjedhur me konkurrim publik"”

186 / 2023

“Për një ndryshim në vendimin nr. 430, datë 2.7.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Universitetit të Tiranës”, të ndryshuar””

119 / 2023

“Për përdorimin e fondeve publike për transportin e punonjësve arsimorë që punojnë dhe të nxënësve që mësojnë jashtë vendbanimit”

35 / 2023

“Për miratimin e marrëveshjes për njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, stomatologëve dhe arkitektëve në kontekstin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore”

18 / 2023

“Për miratimin e marrëveshjes për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë në Ballkanin Perëndimor”

17 / 2023

“Për ngarkimin e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, si organ qendror blerës, për realizimin e konkursit të projektimit për projektidetë e rikonceptimit të komplekseve sportive të stadiumeve në qytetet e Durrësit, Korçës dhe Vlorës”

LinkedIn
Email

Open Akte synon të ofrojë informacion të saktë dhe cilësor. Nëse gjatë përdorimit të faqes konstatoni pasaktësi të çdo natyre, ju lutem të na kontaktoni në adresën: 

info@o-akte.com