Lista e akteve normative të miratuara nga Këshilli i Ministrave gjatë vitit 2023, me propozim të Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes

481 / 2022

Për një shtesë në numrin e punonjësve organikë në njësitë e qeverisjes qendrore, për vitin 2023, dhe për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023

467 / 2022

“Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Shtetërore për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve dhe lehtësuesve”

466 / 2022

Për një ndryshim në vendimin nr. 312, datë 11.5.2022, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për përmbajtjen e regjistrit të startup-eve dhe lehtësuesve, mënyrën e funksionimit dhe ndërlidhjen e tij me portalin qeveritar "E-Albania", si dhe për dokumentet elektronike-pasaporta e startup-eve dhe pasaporta e lehtësuesve"

Vëmendje!

Për vitin 2023, pjesa tjetër e kësaj liste përkon me propozimet e Ministrit të Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit. 

LinkedIn
Email

Open Akte synon të ofrojë informacion të saktë dhe cilësor. Nëse gjatë përdorimit të faqes konstatoni pasaktësi të çdo natyre, ju lutem të na kontaktoni në adresën: 

info@o-akte.com